Rada miestneho zastupiteľstva - 1. zasadnutie 07.12.2022

 • 7. decembra 2022, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť, Obecný dom, Alstrova 249
 • Pozvánka [35.14 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 3. 3.Návrh VZN č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2022 o poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom

 4. 4.Návrh na pomenovanie verejných priestranstiev - ulice v lokalite Východné, investičný projekt Rendez Vous

 5. 5.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ

 6. 6.Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská 6, parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku parc. č. 17115/924, obchodnou verejnou súťažou

 7. 7.Návrh na zníženie výšky nájomného za NP v bytovom dome Kadnárova 51, 53, 55, ako prípad hodný OZ

 8. 8.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS Hubeného 2, ako prípad hodný OZ

 9. 9.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2023 na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Rača

 10. 10.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, Miestnej rady a stálych komisií mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti

 11. 11.Návrh na doplnenie členov stálych komisií pri MZ MČ Bratislava-Rača

 12. 12.Návrh dodatku č. 2 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 13. 13.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2022

 14. 14.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 15. 15.Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača

 16. 16.Rôzne