Rada miestneho zastupiteľstva - 1. zasadnutie 06.02.2018

 • 6. februára 2018, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [32.42 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2017

 3. 3.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2018 o určení školských obvodov základných škôl

 4. 4.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava-Rača č. 6/2012 o miestnych daniach

 5. 5.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom stredisku Žarnovická, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Divadlo Endorfín

 6. 6.Návrh na prevod časti pozemku parc.č. 475/10 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Fitcentrum W.M., spol. s r.o.

 7. 7.Návrh na prenájom nebytového priestoru v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2017

 9. 9.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 10. 10.Návrh na vymenovanie nového člena – odborníka z radov obyvateľov do Komisie sociálnej a bytovej MZ MČ Bratislava-Rača

 11. 11.Informatívny materiál – Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2017

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Záver.