Bod č. 21

Interpelácie


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Vulgan Marián
Vulgan Marián

Interpelácia k zabezpečeniu zníženia maximálnej povolenej rýchlosti - Detvianska/Rustaveliho

Vzhľadom na zvýšený pohyb chodcov na uliciach Rustaveliho a Detvianska žiadam o zabezpečenia zníženia maximálnej povolenej rýchlosti rýchlosti na rýchlosť 30km/hod osadením dopravného značenia a aj vhodných spomaľovacích technických prostriedkov.
Vulgan Marián
Vulgan Marián

Interpelácia k zveľadeniu/rekonštrukcii časti budovy, v ktorej sa nachádza sobášna sieň

Ako sobášiaci poslanec MČ Rača som dostal viacero ústnych podnetov na "skrášlenie " vstupu do svadobnej siene pri miestnom úrade na Kubačovej ulici. So zreteľom na stav budovy, možnosti jej rekonštrukcie a rozpočtové možnosti, žiadam o zabezpečenie nasledovných úprav:
A) vyčistenie chodníka a schodov pred vstupom a zabezpečenie udržania tohto stavu minimálne v každý deň, v ktorý sa má konať sobáš
B) odstránenie nápisov a poškodení na fasáde budovy minimálne v časti viditeľnej pri vstupe do svadobnej siene
C) umiestnenie popínavých rastlín na mreže, ktoré sa nachádzajú vpravo od vchodu do časti budovy, v ktorej sa nachádza sobášna sieň
D) umiestnenie potlače na okná časti budovy pri vstupe do sobášnej siene - potlač podobného charakteru ako je pri vchode do časti budovy - úradu MČ Rača
Vulgan Marián
Vulgan Marián

Interpelácia k revitalizácii parku J. M. Hurbana

Podľa dostupných informácií, MČ Rača podala v roku 2016 žiadosť o zverenie pozemkov pod parkom Jozefa Miloslava Hurbana a prístupových komunikácií, pre účel starostlivosti o park. Následne bola MČ Rača zo strany hlavného mesta požiadaná o doplnenie dokumentácie.

Žiadam o informáciu
A) či bola žiadosť o zverenie pozemkov pod parkom J.M. Hurbana doplnená,
B) či bolo o predmetnej žiadosti rozhodnuté a s akým výsledkom,
C) ak nebolo o predmetnej žiadosti rozhodnuté (resp. bolo rozhodnuté zamietnutím), aké sú dôvody, resp. aký je ďalší postup a lehoty, v ktorých je potrebné a aké kroky urobiť a zo strany ktorého subjektu
D) či bol vyhotovený projekt na revitalizáciu parku a ak áno, kde ho a pod akým označením je možné dohľadať/vyžiadať