Miestne zastupiteľstvo - 5. zasadnutie 18.09.2018

 • 18. septembra 2018, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [35.98 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 30.06.2018

 5. 5.Návrh na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1

 6. 6.Návrh na odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín na Kadnárovej ul. č. 69 v Bratislave-Rači

 7. 7.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018

 8. 8.Návrh na odpustenie úrokov z omeškania vo výške 7 976,56 €

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť životné prostredie

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť sociálne veci

 11. 11.Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť školstvo

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť kultúra

 13. 13.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť šport

 14. 14.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/10 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.

 15. 15.Návrh na odpredaj budovy súp. č. 9804 na pozemku parc. číslo 17323/2 na Peknej ceste doterajšiemu nájomcovi ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 16. 16.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 17. 17.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/947 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 18. 18.Návrh na zmenu nájomcu nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1 v Bratislave-Rači ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 19. 19.Návrh na predaj nebytového priestoru č. 2 a podielu 12407/465913 na spoločných častiach a zariadeniach v bytovom dome na Peknej ceste 9-11 v Bratislave v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 20. 20.Návrh na výmenu obecného nájomného bytu č. 9 na ulici Cyprichova 3 v Bratislave za obecný nájomný byt č. 51 na ulici Podbrezovská 28/A v Bratislave

 21. 21.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 9 na ulici Cyprichova 3 v Bratislave

 22. 22.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 55 na ulici Cyprichova 3 v Bratislave

 23. 23.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 a obdobie 2020 – 2021

 24. 24.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 431/03/04/18/P

 25. 25.Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017

 26. 26.Správa o výsledku kontroly prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou časťou Bratislava-Rača

 27. 27.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 28. 28.Interpelácie

 29. 29.Rôzne

 30. 30.17,00 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov

 31. 31.Záver.