Miestne zastupiteľstvo - 4. zasadnutie 14.02.2023

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2022

 5. 5.Správa o bezpečnosti za rok 2022 - informácia o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ Bratislava Rača

 6. 6.Návrh na ukončenie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu a jeho následné pridelenie

 7. 7.Petícia za územný plán zóny nad Kadnárovou ulicou a vyhlásenie stavebnej uzávery v tomto území

 8. 8.Návrh na prenájom červenej lisovne NKD pre Račiansky muzeálny spolok

 9. 9.Návrh na prenájom NP v ZS Hubeného 2 ako prípad hodný OZ

 10. 10.Návrh na odpredaj parciel na parkovanie na Hečkovej ul. vedených na LV 4164 v k.ú. Rača, obchodnou verejnou súťažou

 11. 11.Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia

 12. 12.Návrh VZN č. 2/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane

 13. 13.Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 14. 14.Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 15. 15.Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2023

 16. 16.Informácia o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača

 17. 17.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2022

 18. 18.Návrh na udelenie ocenenia „Významná osobnosť Rače“ za rok 2022

 19. 19.Návrh na prijatie úveru na výstavbu MŠ Kadnárova
  Stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

 20. 20.Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. UZN 342/09/02/21/P

 21. 21.Správa o výsledku kontroly personálnej agendy zamestnancov v Základnej škole s materskou školou Jána Amosa Komenského

 22. 22.Správa o výsledku kontroly spôsobu výberu poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 23. 23.Správa o kontrolnej činnosti v zmysle §18 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 24. 24.Informácia o vybavení interpelácií

 25. 25.Interpelácie

 26. 26.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 27. 27.Záver