Miestne zastupiteľstvo - 33. zasadnutie 27.09.2022

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 5. 5.Návrh na odvolanie člena Rady školy a na delegovanie náhradníka a návrh zriaďovateľa na delegovanie nových členov do Rady školy pri ZŠ Na Pántoch 9

 6. 6.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 513/29/03/22/P

 7. 7.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 556/28/06/22/P

 8. 8.Návrh na prenájom nebytových priestorov, pozemku parc. č. 17115/945 a podielu 1/24 pozemku parc. č. 17115/924, obchodnou verejnou súťažou

 9. 9.Návrh VZN č. 7/2022 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača

 10. 10.Návrh VZN č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 11. 11.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2022

 12. 12.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 13. 13.Správa o výsledku kontroly procesu verejného obstarávania rekonštrukcií detských ihrísk v podmienkach mestskej časti Bratislava – Rača v rokoch 2019 a 2020

 14. 14.Informácia o vybavení interpelácií

 15. 15.Interpelácie

 16. 16.Rôzne

 17. 17.Záver