Miestne zastupiteľstvo - 32. zasadnutie 28.06.2022

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2021/2022

 5. 5.Správa o riešení utečeneckej krízy jednotlivými oddeleniami MÚ MČ Bratislava-Rača s presahom na využívané služby celomestského charakteru

 6. 6.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2021

 7. 7.Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2021

 8. 8.Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2021

 9. 9.Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2021

 10. 10.Výročná správa o činnosti a hospodárení terénnej sociálnej služby za rok 2021

 11. 11.Račianske múzeum v Koloničovej kúrii

 12. 12.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, ako prípad hodný OZ

 13. 13.Návrh na zriadenie vecného bremena a schválenie odplaty za vecné bremeno pre vlastníkov parciel na parkovanie na Hečkovej ul.

 14. 14.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 17115/932, 17115/933, 17115/934, 17115/937, 17115/938, 17115/941, 17115/942, 17115/943 a podielov pozemku parc. č. 17115/924, ako prípad hodný OZ

 15. 15.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17386/12 ako prípad hodný OZ

 16. 16.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 256/12, ako prípad hodný OZ

 17. 17.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 433/16, ako prípad hodný OZ

 18. 18.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 17375/29, ako prípad hodný OZ

 19. 19.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 - 2026

 20. 20.Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2022 – 2026

 21. 21.Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zákaz prevádzkovania hazardných hier

 22. 22.Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – daň z nehnuteľností

 23. 23.Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – pôsobnosť MČ v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca

 24. 24.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 25. 25.Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2021 - informácia

 26. 26.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021
  a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021
  b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021

 27. 27.Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ

 28. 28.Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť v MČ za vybrané obdobie rokov 2020, 2021 a 1. Q 2022

 29. 29.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2022

 30. 30.Informácia o aktuálnom stave zámeru LBG Aréna – stanovisko prenajímateľa pozemkov

 31. 31.Informácia o vybavení interpelácií

 32. 32.Interpelácie

 33. 33.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 34. 34.Záver