Miestne zastupiteľstvo - 3. zasadnutie 05.02.2019

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača.

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice.

 3. 3.Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2019.

 4. 4.Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2019 a obdobie 2020-2021.

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa mení

 6. 6.Návrh dodatku č. 3. k Rokovaciemu poriadku MZ MČ Bratislava- Rača v znení dodatku

 7. 7.Návrh na zriadenie miestnej rady, voľba členov miestnej rady.

 8. 8.Návrh plánu termínov zasadnutí miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača a stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača.

 9. 9.Návrh na schválenie člena stálej Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva.

 10. 10.Návrh na schválenie odborníkov z radov obyvateľov do stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača na obdobie rokov 2019 – 2022.

 11. 11.Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

 12. 12.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača.

 13. 13.Stav a vývoj počtu žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača a návrhy možného zvýšenia kapacít škôl od roku 2019.

 14. 14.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2018.

 15. 15.Správa o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018.

 16. 16.Petícia za zastavenie stavebného konania - Polyfunkčný objekt Zrkadliská

 17. 17.Petícia s názvom „Zabráňme navýšeniu tranzitnej dopravy v Krasňanoch“

 18. 18.Interpelácie.

 19. 19.Rôzne
  17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov.

 20. 20.Záver.