Miestne zastupiteľstvo - 26. zasadnutie 28.09.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Poslanecký návrh štatútu ocenenia „Račianske srdce“

 5. 5.Návrh na prenájom nebytových priestorov na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava)

 6. 6.Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (MediMotion s. r. o.)

 7. 7.Návrh na prenájom časti pozemku na ul. Barónka č. 3, ako prípad hodný OZ (SALVUS s.r.o.)

 8. 8.Návrh na prenájom NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (SALUS DENTAL, s. r. o.)

 9. 9.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17332/40, k.ú. Rača, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podielu na pozemku reg. C KN parc. č. 17332/75 o veľkosti 1/16, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.

 10. 10.Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 11. 11.Návrh VZN o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území MČ

 12. 12.Návrh VZN o ochrane nefajčiarov

 13. 13.Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území MČ

 14. 14.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2021

 15. 15.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 16. 16.Poslanecký návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020

 17. 17.Informácia o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača

 18. 18.Správa o výsledku kontroly platných a účinných Zmlúv o nájme nebytových priestorov v mestskej časti Bratislava-Rača s dôrazom na ich využívanie

 19. 19.Informácia o vybavení interpelácií

 20. 20.Interpelácie

 21. 21.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 22. 22.Záver