Miestne zastupiteľstvo - 25. zasadnutie 29.06.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2020/2021

 5. 5.Návrh Zmluvy o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby

 6. 6.Návrh stanoviska MZ k návrhu novely VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území HM SR, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020

 7. 7.Návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava – Rača v lokalite nad Slovenskou Grafiou.

 8. 8.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 19046/2, 19046/3, 19046/6 formou VOS

 9. 9.Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika)

 10. 10.Návrh na prenájom nebytových priestorov v NKD pre Mestskú políciu Hl. mesta SR Bratislavy, ako prípad hodný OZ

 11. 11.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/949 a podielu o veľkosti 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924, ako prípad hodný OZ

 12. 12.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/950, ako prípad hodný OZ

 13. 13.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/951, ako prípad hodný OZ

 14. 14.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/952 a časť pozemku parc. č. 6192/3, ako prípad hodný OZ

 15. 15.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 16. 16.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2020

 17. 17.Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2020

 18. 18.Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2020

 19. 19.Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2020

 20. 20.Návrh stanoviska MZ k návrhu dodatku Štatútu HM SR - sociálne veci

 21. 21.Návrh dodatku č. 1 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 22. 22.Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača

 23. 23.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o organizácii miestneho referenda

 24. 24.Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ

 25. 25.Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb ambulantným spôsobom v MČ

 26. 26.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2021

 27. 27.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 28. 28.Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2020 - informácia

 29. 29.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020
  a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020
  b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2020

 30. 30.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2022 a obdobie 2023-2024

 31. 31.Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP z IROP - ZŠ Plickova

 32. 32.Návrh na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2020

 33. 33.Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ

 34. 34.Správa o výsledku kontroly prijímania detí v školskom roku 2020/2021 do základných škôl zriadených mestskou časťou Bratislava-Rača

 35. 35.Správa o výsledku kontroly výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie rokov 2018 a 2019

 36. 36.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021

 37. 37.Informácia o vybavení interpelácií

 38. 38.Interpelácia

 39. 39.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov