Bod č. 8

Návrh na predĺženie doby nájmu stavby so súpisným č. 9804, parc. číslo 17323/2, k.ú. Rača ako prípad hodný OZ (SWEETREE s. r. o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.