Miestne zastupiteľstvo - 23. zasadnutie 04.05.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Návrh na odvolanie dvoch zástupcov zriaďovateľa a následné delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do niektorých rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Rača

 5. 5.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 6. 6.Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalite Mestskej časti Bratislava-Rača Potočné a v lokalite obytného súboru Rínok Rača

 7. 7.Návrh na prenájom NP v AB na Hečkovej ul. č. 5 ako prípad hodný OZ (zornicka/architects s. r. o.)

 8. 8.Návrh na predĺženie doby nájmu stavby so súpisným č. 9804, parc. číslo 17323/2, k.ú. Rača ako prípad hodný OZ (SWEETREE s. r. o.)

 9. 9.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť životného prostredia

 11. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť vinohradníctva

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť školstva

 13. 13.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť kultúry

 14. 14.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť športu

 15. 15.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť sociálnych vecí

 16. 16.Návrh stanoviska MČ k Urbanistickej štúdii umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy

 17. 17.Správa o výsledku kontroly vybraných investičných akcií, kapitálových výdavkov realizovaných v rokoch 2018-2020 mestskou časťou Bratislava-Rača

 18. 18.Informácia o vybavení interpelácií

 19. 19.Interpelácie

 20. 20.Rôzne
  17.30 - 18.00 hod. - vystúpenie obyvateľov

 21. 21.Záver