Miestne zastupiteľstvo - 2. zasadnutie 15.12.2022

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Návrh VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 5. 5.Návrh VZN č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2022 o poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom

 6. 6.Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ

 7. 7.Návrh na prenájom NP v ZS Hubeného 2 a prislúchajúcej časti priľahlého pozemku parc. č. 17375/29, ako prípad hodný OZ

 8. 8.Návrh na zníženie výšky nájomného za NP v bytovom dome Kadnárova 51, 53, 55, ako prípad hodný OZ

 9. 9.Návrh na prenájom NP, pozemku parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku parc. č. 17115/924, obchodnou verejnou súťažou

 10. 10.Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 556/28/06/22/P v znení uznesenia č. UZN 579/27/09/22/P

 11. 11.Návrh na pomenovanie verejných priestranstiev - ulice v lokalite Východné, investičný projekt Rendez Vous

 12. 12.Návrh dodatku č. 2 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 13. 13.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2022

 14. 14.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 15. 15.Návrh na doplnenie členov stálych komisií pri MZ MČ Bratislava-Rača

 16. 16.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2023 na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Rača

 17. 17.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, Miestnej rady a stálych komisií mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti

 18. 18.Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača

 19. 19.Správa o výsledku kontroly objednávok a faktúr na tovary a služby a stavebné práce s dôrazom na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie prostriedkov v ZŠ Tbiliská za rok 2021

 20. 20.Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

 21. 21.Interpelácie

 22. 22.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – Vystúpenie obyvateľov

 23. 23.Záver