Miestne zastupiteľstvo - 16. zasadnutie 25.06.2024

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2023/2024

 5. 5.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023
  a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023
  b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2023

 6. 6.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2025 a obdobie 2026-2027

 7. 7.Návrh na schválenie odborníka z radov obyvateľov do stálej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača

 8. 8.Návrh na menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti Bratislava-Rača

 9. 9.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2023

 10. 10.Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2023

 11. 11.Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2023

 12. 12.Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2023

 13. 13.Výročná správa o činnosti a hospodárení terénnej sociálnej služby za rok 2023

 14. 14.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024

 15. 15.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP na Dopravnej ul. č. 57, v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (Ateliér Tóth)

 16. 16.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (MUDr. Martin Holan)

 17. 17.Návrh na predaj pozemku registra C KN parc. č. 433/16, k. ú. Rača obchodnou verejnou súťažou

 18. 18.Návrh na prenájom energetickej infraštruktúry slúžiacej na výrobu, rozvod a dodávku tepla v MČ Bratislava-Rača ako dôvod hodný osobitného zreteľa

 19. 19.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve HM SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava-Rača, na pozemkoch parc. č. 733, 734 a na stavbe so súpisným č. 6822, postavenej na pozemku parc. č. 733 na Detvianskej ul. č. 15, v k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ

 20. 20.Návrh na schválenie bezodplatného nadobudnutia nehnuteľného majetku – daru

 21. 21.Návrh na ukončenie zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014

 22. 22.Návrh na vrátenie pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava-Rača, na účely zámeny pozemku s pozemkom vo vlastníctve MONAQ Leasing, a. s.

 23. 23.Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ

 24. 24.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2024

 25. 25.Interpelácie

 26. 26.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 27. 27.Záver