Miestne zastupiteľstvo - 1. zasadnutie 16.02.2016

 • 16. februára 2016, 16:00 h (Zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu neuznášaniaschopnosti)
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Voľba miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava–Rača na obdobie 2016-2022

 4. 4.Petícia na podporu získania pozemkov od spoločnosti INTERCOM Development, s.r.o. na vybudovanie nového parku (materiál bude doručený dňa 15.02.2016)

 5. 5.Informácia o verejnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 15. 01. 2016 v zmysle VZN č. 2/2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača s predmetom zhromaždenia: Stavebné projekty spoločnosti INTERCOM Development, s.r.o. a Retkins, s.r.o., v oblasti ohraničenej ulicami Detvianska/Rustaveliho/Závadská/ Púchovská a žiadosť obyvateľov predmetnej lokality proti odpredaju alebo výmene pozemku na parcele evidovanej v registri „C“, číslo parcely 674/9, číslo LV: 9856, v katastrálnom území obce Rača, Bratislava III, spoločnosti INTERCOM Development, s.r.o. a Retkins, s.r.o., alebo ktorejkoľvek inej právnickej osobe

 6. 6.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy mestskej časti Bratislava – Rača, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 674/9, 674/43, 674/46, 674/47, 674/49, 674/50, 674/56, 674/62-98, 674/208, 475/55, 683/12, 683/102, 683/103, 686/5, 686/8, 686/9, 686/11, 738/6, 738/28, 738/37, 738/38, 738/107, 738/108 a 1025/6 v k.ú. Rača, za účelom ich zámeny v kauze „Polyfunkčný súbor Rača - Rustaveliho“

 7. 7.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2015

 8. 8.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho sa delenia rozpočtových príjmov určených mestským častiam medzi jednotlivé mestské časti

 9. 9.Návrh na zrušenie uznesenia (UZN 100/27/10/15/P) zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača, konaného dňa 27.10.2015

 10. 10.Návrh na prenájom miestnosti v KS Žarnovická, pre PATCHWORKÁRSKY CECH, Víťazná 17, 831 06 Bratislava, IČO: 30869234, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/ 76 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108 v prospech p. Petra Fica s manželkou Oľgou, v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku a obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku - komín, Kadnárova ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku a obcí v znení neskorších predpisov

 13. 13.Návrh na odpredaj podielu ½ stavby súp. č. 2454 na pozemku parc. č. 17366/4 v k.ú. Rača v prospech FIESTA, s.r.o, Pekná cesta 7, 831 05 Bratislava, IČO: 35 759 003, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 14. 14.Návrh na odpredaj podielu ½ stavby súp. č. 2454 na pozemku parc. č. 17366/4 v k.ú. Rača v prospech Mäso-údeniny Achbergerová, s.r.o, Nálepkova 80, 900 27 Bernolákovo, IČO: 48 026 158 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 15. 15.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Bratislava – Rača za rok 2015

 16. 16.Správa o činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava - Rača za rok 2015

 17. 17.Informácia o plnení uznesení

 18. 18.Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 15.12.2015

 19. 19.Interpelácie

 20. 20.Rôzne

 21. 21.Záver