Miestne zastupiteľstvo - 1. zasadnutie 10.12.2018

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Určenie overovateľov zápisnice

 3. 3.Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v mestskej časti Bratislava-Rača

 4. 4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Rača

 5. 5.Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestskej časti Bratislava- Rača

 6. 6.Príhovor starostu

 7. 7.Schválenie programu

 8. 8.Voľba návrhovej a volebnej komisie

 9. 9.Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v zákonom stanovených prípadoch

 10. 10.Návrh na zriadenie stálych komisií Miestneho zastupiteľstva, voľba predsedov stálych komisií, návrh na schválenie členov stálych komisií

 11. 11.Návrh na zriadenie zákonnej komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy

 12. 12.Návrh na určenie sobášiacich poslancov

 13. 13.Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu mestskej časti v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2014 – 2018 v zmysle § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

 14. 14.Návrh na určenie platu starostu MČ Bratislava-Rača

 15. 15.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2019 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača

 16. 16.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019, návrh termínov stretnutí poslancov MZ s obyvateľmi mestskej časti

 17. 17.Rôzne

 18. 18.Záver