Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 8. zasadnutie 22.01.2020

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

  2. 2.Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci – projekt požičiavania bicyklov ANTIK bikesharing /na 16:00 je pozvaný zástupca ANTIK bikesharing/.

  3. 3.Architektonická štúdia MŠ Kadnárova 69 /na 17:00 je pozvaný spracovateľ štúdie Ing. arch. Miroslav Hrušovský, pantograph s.r.o./.

  4. 4.Zadanie na spracovanie územnoplánovacieho podkladu „Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislava“.

  5. 5.Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej knižnice na Hubeného ul. č. 21, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Slovenský skauting.

  6. 6.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 01/2020.

  7. 7.Návrh na pomenovanie ulice v lokalite Mestskej časti Bratislava-Rača Rinzle názvom „Strapcová“.

  8. 8.Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2019.

  9. 9.Rôzne.