Bod č. 5

Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č.1478/2 v k.ú. Rača v správe Železníc Slovenskej republiky.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.