Bod č. 4

Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018 zo dňa 14.03.2018.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.