Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 6. zasadnutie 16.10.2019

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

  2. 2.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 09/2019.

  3. 3.Návrh Memoranda o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava-Rača

  4. 4.Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2019/2020.

  5. 5.Návrh na prevod pozemku reg. „C“ KN parc. č. 433/18 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  6. 6.Návrh na prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 475/155 v k.ú. Rača pod kontajnerovým stojiskom na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  7. 7.Prezentácia procesu participácie v procese obstarávania územného plánu zóny /na 17:30 je pozvaná odborníčka na participáciu Ing. arch. Zora Pauliniová/.

  8. 8.Rôzne.