Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 6. zasadnutie 15.11.2017

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na r. 2018.

 3. 3.Návrh na prevod časti pozemku parc.č. 2240 v k.ú. Rača na ulici Knižková cesta, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 4. 4.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – súhlas so zriadením vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spočívajúceho v uložení inžinierskych sietí - elektrického vedenia na pozemku parc. č. 2136 v k.ú. Rača.

 5. 5.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 6. 6.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 674/46, 49, 50, 56, 145, 146, 208, 209, 210, 213, 240, 242 a 1025/12 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 7. 7.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, odpredaj pozemkov na ul. Na pasekách 19.

 8. 8.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 4741/2, 5, 6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 9. 9.Návrh Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača v rozpracovanosti pred odovzdaním.

 10. 10.Informatívny materiál – aktuálny stav v oblasti parkovania na verejných komunikáciách a verejných parkoviskách v správe mestskej časti Bratislava-Rača.

 11. 11.Rôzne.