Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 5. zasadnutie 28.08.2019

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

  2. 2.Prezentácia projektu „Pod Slancom“ /na 16.00 je pozvaný zástupca investora/.

  3. 3.Návrh na schválenie poskytnutia dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – oblasť životné prostredie.

  4. 4.Informácia o stave investičných akcií naplánovaných na rok 2019.

  5. 5.Návrh na výstavbu dvoch elektronabíjacích staníc pre elektromobily pred Nemeckým kultúrnym domom, Bratislava-Rača v rámci projektu „Urban-E“ a súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy v prospech Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na časti pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1531/58, 1531/59, 1537/11 a 1537/24, v k.ú. Rača.

  6. 6.Informácia o začatí obstarávania UPN Z Táborky-Huštekle.

  7. 7.Informácia o stave a napredovaní projektu LBG arény.

  8. 8.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 08/2019.

  9. 9.Návrh na schválenie Etického kódexu voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Rača

  10. 10.Rôzne