Bod č. 7

Návrh na predaj pozemkov parc.č. 19060/11, 17 a 18 v k.ú. Rača na Peknej ceste, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.