Bod č. 5

Pozemky registra C KN parc. č. 1340/2, 11 zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača – doplnená informácia.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.