Bod č. 10

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 3, 6, v k.ú. Rača.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.