Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 18. zasadnutie 02.06.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

 2. 2.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2020/2021.

 3. 3.Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2020.

 4. 4.Návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava – Rača v lokalite nad Slovenskou Grafiou.

 5. 5.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 05/2021.

 6. 6.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/949, a podielu o veľkosti 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 7. 7.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/950, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 8. 8.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/951, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 9. 9.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/952 a časť pozemku registra C KN parc. č. 6192/3, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 10. 10.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 3, 6, v k.ú. Rača.

 11. 11.Informácia k UZN 361/30/03/21/P o možných variantoch riešenia situácie v požiarnej zbrojnici spoločne s preferovanou možnosťou.

 12. 12.Rôzne.