Bod č. 6

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemky registra C KN parc. č. 18/1, 18/2, v k.ú. Rača.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.