Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 12. zasadnutie 09.09.2020

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

  2. 2.Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon Bratislava-Rača“ /na 16:00 je pozvaný zástupca vlastníka/.

  3. 3.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 08/2020

  4. 4.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemkov registra E KN parc. č. 17188, 17189, 17194, 17200, 17201, 17202, 17207, 17208, 17145, 17144, 17141, 17140, 17137, 17127/1 v k. ú. Rača, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov Hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov v užívaní Železníc Slovenskej republiky.

  5. 5.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra E KN parc. č. 17554 v k. ú. Rača, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v užívaní Bratislavského samosprávneho kraja na účely zámeny nehnuteľností Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.

  6. 6.Návrh na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 6154/9, 6189/1, 6192/8 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  7. 7.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – časť pozemku registra C KN parc. č. 475/2 v k.ú. Rača.

  8. 8.Rôzne.