Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - 4. zasadnutie 19.04.2023

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

  2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu.

  3. 3.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 03/2023.

  4. 4.Informácia - Návrh zadania na spracovanie urbanistickej štúdie „Dolné Krasňany, MČ Bratislava-Rača“.

  5. 5.Informácia - Zámer navrhovanej činnosti „Obytný súbor Nad Šurom“ – EIA.

  6. 6.Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2022.

  7. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 – životné prostredie.

  8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 – vinohradníctvo.

  9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 – kontajnerové stojiská.

  10. 10.Rôzne.