Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - 12. zasadnutie 05.06.2024

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

 2. 2.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 05/2024.

 3. 3.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu.

 4. 4.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023.

 5. 5.Návrh na prenájom energetickej infraštruktúry slúžiacej na výrobu, rozvod a dodávku tepla v MČ Bratislava-Rača ako dôvod hodný osobitného zreteľa.

 6. 6.Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2023.

 7. 7.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2023/2024.

 8. 8.Informácia o návrhu riešenia parkovania na ul. Na pasekách.

 9. 9.Informácia o príprave opráv komunikácii a chodníkov (bežné výdavky).

 10. 10.Návrh na vrátenie pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, na účely zámeny pozemku s pozemkom vo vlastníctve MONAQ Leasing, a. s.

 11. 11.Rôzne.