Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - 1. zasadnutie 01.12.2022

 • 1. decembra 2022, 16:30 h
 • zasadacia miestnosť, Obecný dom, Alstrova 249
 • Pozvánka [34.34 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 25.01.2023
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

 2. 2.Voľba podpredsedu komisie KŽPDV.

 3. 3.Operačný plán zimnej údržby komunikácii III. a IV. kategórie, peších komunikácii a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2022/2023.

 4. 4.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 11/2022.

 5. 5.Pomenovanie verejných priestranstiev – ulice v lokalite Východné – investičný projekt Rendez Vous.

 6. 6.Informácia – Zadania na spracovanie Urbanistických štúdií Zóny 1 – 4, Rača, Bratislava.

 7. 7.Informácia o návrhu zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj.

 8. 8.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom - pozemkami registra C KN parc. č. 4741/11-19, 22 a 23 (pozemky na parkovanie áut) zapísané na LV č. 3958, k. ú. Rača.

 9. 9.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom - prevodu časti pozemku registra E KN parc. č. 17311 o výmere 47 m2 zapísaného na LV č. 400, k. ú. Rača.

 10. 10.Návrh na odkúpenie pozemkov registra C KN parc. č. 4863/735 a 4863/758 zapísaných na LV č. 9505, k. ú. Rača.

 11. 11.Pozemky na Popolnej ulici – ústna informácia.

 12. 12.Prerokovanie a odporúčanie pre MZ MČ Bratislava-Rača na schválenie členov komisie z radov občanov – odborníkov.

 13. 13.Rôzne.