Bod č. 4

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017
z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne
služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2018 z 26. júna 2018


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.