Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 8. zasadnutie 21.01.2020

 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Architektonická štúdia MŠ Kadnárova 69 - Ing. Michal Gumenický. Architektonickú štúdiu odprezentuje Ing. arch. Miroslav Hrušovský, pantograph s.r.o.

  Materiály
 3. 3.Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej knižnice na Hubeného ul. č. 21 ako prípad hodný osobitného zreteľa – Slovenský skauting“ - Ing. Eva Kubincová

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ......./2020, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača – Mgr. Angelika Bezděková

 5. 5.Informácie z oblasti športu – Mgr. Marek Porvazník, ústna a písomná informácia

 6. 6.Memorandum so SOŠ mediálnych štúdií – PhDr. M. Cehláriková, ústna informácia

 7. 7.Nový Račiansky výber vrátane dohôd so Slovenskou grafiou a novým distribútorom –PhDr. M. Cehláriková, Ing. Ľubomír Prekop, PhD - ústna informácia

 8. 8.Festival „Račiansky divadelný strapec“ – PhDr. M. Cehláriková, ústna informácia

 9. 9.Web, úpravy a doména racianskyvyber.sk – Ema Ondrušková, ústna informácia

 10. 10.Plán kultúrno-spoločenských podujatí na február 2020 – písomná informácia

 11. 11.Návrh na vybudovanie klziska v areáli ZŠ Tbiliská na ploche hokejbalového ihriska počínajúc zimnou sezónou 2020/2021 – Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Záver