Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 7. zasadnutie 12.11.2019

 • 12. novembra 2019, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 1. posch. v Obecnom dome, Alstrova 249
 • Obecný dom, Alstrova 249, Bratislava-Rača
 • Predsedajúci: Mgr. Luknárová Monika
 • Pozvánka [32.13 kB]
 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2020 a obdobie 2021-2022 – Ing. P. Semanco

 3. 3.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Koloničovej kúrii ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Račiansky muzeálny spolok – Ing. E. Kubincová

 4. 4.Informácie z oblasti športu – Mgr. M. Porvazník, ústna a písomná informácia

 5. 5.Prvé stretnutie a zloženie redakčnej rady – PhDr. M. Cehláriková, ústna informácia

 6. 6.Informácia k Vianočným oslavám – PhDr. M. Cehláriková

  Materiály
 7. 6.1..Kultúrno- spoločenské podujatia, december 2019 – PhDr. M. Cehláriková

 8. 6.2..Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí, október, november – PhDr. M. Cehláriková

 9. 6.3..Predstavenie vízie práce Oddelenia kultúry a komunikácie – PhDr. M. Cehláriková, materiál bude zverejnený 11.11.2019

 10. 7.Rôzne

 11. 8.Záver