Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 5. zasadnutie 27.08.2019

 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom stredisku Žarnovická, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Bratislavská šachová akadémia

 3. 5.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť šport

 4. 6.Informácie z oblasti športu – ústna informácia

 5. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č.5/2018 – oblasť školstvo

 6. 8.Návrh na určenie náhradníkov uprázdnených mandátov poslancov v dôsledku zániku mandátov niektorých poslancov v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Rača

 7. 9.Návrh na priznanie ďalšieho nenávratného finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1

 8. 10.Informácie z oblasti školstva – ústna informácia

 9. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č.5/2018 – oblasť kultúra

  Materiály
 10. 12.Informácie z oblasti kultúra – Račianske vinobranie 2019 – ústna aj písomná informácia

 11. 13.Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Rača

 12. 14.Rôzne

 13. 14.1..Predstavenie vízie práce Oddelenia kultúry a komunikácie – PhDr. Margaréta Cehláriková, vedúca oddelenia – ústna informácia.

 14. 14.2. .Vrátenie pôvodnej skulptúry do parku J. M. Hurbana - Ing. Michal Krištofič, doc., CSc.

 15. 15.Záver

 16. 3.Návrh na prenájom nebytových priestorov Nemecký kultúrny dom so súpisným číslom 7441 evidovaného na LV č. 4567 postaveného na pozemku reg "C" KN parc. č. 1531-12 evidovaný na LV č. 1628 (zastavané plochy a nádvoria, o dlhodobý prenájom nebytových priestorov (pivnice) nachádzajúcej sa na 1. podzemnom podlaží – Račiansky vinohradnícky spolok

 17. 4.Pripomienky k používaniu zálohovateľných plastových pohárov – Račiansky vinohradnícky spolok