Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 18. zasadnutie 07.09.2021

 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Návrh VZN o poplatkoch v školách a školských zariadeniach v MČ BA-Rača

 3. 3.Návrh na prenájom nebytových priestorov na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava).

 4. 4.Informácia 10. ročník Račiansky polmaratón / Račianska desiatka 2021

 5. 5.Informácia o športových podujatiach, september

 6. 6.Račianske kultúrne a športové leto 2021, písomná informácia

 7. 7.Vyhodnotenie Račianskeho kultúrneho a športového leta, písomná informácia

 8. 8.Dni burčáku 2021 – komorné Račianske vinobranie, písomná informácia

 9. 9.Informácia o kultúrno – spoločenských podujatiach, október

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver