Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 17. zasadnutie 08.06.2021

  1. 1.Otvorenie a schválenie programu

  2. 2.Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ

  3. 3.Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb ambulantným spôsobom v MČ

  4. 4.Návrh na úpravu Zásad hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača,

  5. 5.Návrh na zmenu názvu stálej Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača

  6. 6.Informácia o športových podujatiach – ústna informácia

  7. 7.Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach jún - MDD, otvorenie kultúrneho a športového leta – písomná informácia

  8. 8.Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí – písomná informácia

  9. 9.Rôzne

  10. 10.Záver