Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 16. zasadnutie 13.04.2021

  1. 1.Otvorenie a schválenie programu

  2. 2.Návrh na delegovanie náhradníkov v dôsledku vzdania sa členstva delegovaného člena za zriaďovateľa v niektorých radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava–Rača

  3. 3.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť vinohradníctva

  4. 4.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť školstva

  5. 5.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť kultúry

  6. 6.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť športu

  7. 7.Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach, apríl, máj – písomná informácia

  8. 8.Rôzne

  9. 9.Záver