Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 14. zasadnutie 19.01.2021

 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Návrh_Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Rača č. .... / 2021, o určení školských obvodov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 3. 3.Informácia o čerpaní dotácií od MČ Rača v roku 2020 - oblasť školstvo, kultúra, šport, podpora vinohradníctva a podpora podnikania

 4. 4.Informácia o čerpaní externých dotácií MČ Bratislava-Rača za rok 2020 - oblasť školstvo, kultúra, šport, podpora vinohradníctva a podpora podnikania

 5. 5.Informácia o výzvach a podaných alebo rozpracovaných projektoch z externých zdrojov na rok 2021 - oblasť školstvo, kultúra, šport, podpora vinohradníctva a podpora podnikania

 6. 6.Schválený rozpočet 2021 v rámci VZN 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom dotácie v oblasti školstvo, šport a kultúra a informácia o zmenách v podávaní dotácií

 7. 7.Informácia o zmenách v redakčnej rade mesačníka Račiansky výber

 8. 8.Informácia o štádiu rozpracovanosti Koncepcie rozvoja kultúry v MČ Bratislava Rača na roky 2021 až 2030 (Mgr. Lenka Antalová Plavuchová)

 9. 9.Informácia o činnosti a finančné vyhodnotenie činnosti Knižnice v KS Žarnovická

 10. 10.Informácia o činnosti a finančné vyhodnotenie prenájmu Nemeckého kultúrneho domu, KS Impulz a KS Žarnovická (porovnanie rok 2019)

 11. 11.Činnosť Klubu matiek v KS Žarnovická 7 za rok 2020

 12. 12.Informácia o kultúrno-spoločenských a športových podujatiach - písomná informácia

 13. 13.Rôzne

 14. 14.Záver