Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 11. zasadnutie 08.09.2020

  1. 1.Otvorenie a schválenie programu

  2. 2.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Koloničovej kúrii na nám. A. Hlinku č. 3, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Račiansky muzeálny spolok.

  3. 3.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – časť pozemku registra C KN parc. č. 475/2 v k.ú. Rača.

  4. 4.Informácia z oblasti športu.

  5. 5.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Novohorská, ktorú zriadila Mestská časť Bratislava – Rača.

  6. 6.Návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa delegovaných do Rady školy pri MŠ Cyprichova 74 a MŠ Plickova 16 z dôvodu schválenej úpravy počtu členov rady školy.

  7. 7.Vyhodnotenie Račianskeho kultúrneho a športového leta 2020 - písomná informácia.

  8. 8.Organizácia podujatia Slávnosti račianskeho burčiaku a vína, 11.9.-13.9.2020 – ústna informácia, Dana Ölvecká – referent kultúry.

  9. 9.Rôzne

  10. 10.Záver