Komisia školská a sociálna - 12. zasadnutie 04.06.2024

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok 2023

 3. 3.Výročná správa o činnosti a hospodárení denného stacionára pre seniorov za rok 2023

 4. 4.Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2023

 5. 5.Výročná správa o činnosti a hospodárení terénnej sociálnej služby krízovej intervencie za rok 2023

 6. 6.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2023

 7. 7.Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu

 8. 8.Návrh na schválenie odborníka z radov obyvateľov do stálej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača do Komisie školskej a sociálnej MZ MČ Bratislava-Rača

 9. 9.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu

 10. 10.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Záver