Bod č. 12

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018 a VZN č. 4/2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.