Komisia finančná a majetková - 9. zasadnutie 16.03.2020

 • 16. marca 2020, 16:00 h
 • Bratislava
 • Zasadačka na prízemí MÚ Bratislava-Rača, Kubačova 21
 • Predsedajúci: Ing. Jošt Miloslav
 • Pozvánka [35.58 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh na schválenie predĺženia nájmu priestorov objektu nachádzajúceho sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorý je zapísaný na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh stavby - iná budova

 3. 3.Návrh na prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na Peknej ceste 5 ako prípad hodný osobitného zreteľa – Klub historických vozidiel Rača o.z.

 4. 4.Návrh na prevod nebytového priestoru č. 903 v bytovom dome Pekná cesta č. 3 - 5, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 5. 5.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolňu v objekte bývalej hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12

 6. 6.Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – DIVADLO ENDORFÍN

 7. 7.Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - lokalita Žabí majer

 8. 8.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/931 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 v záhradkárskej oblasti Staviteľská, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019

 10. 10.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov MČ Bratislava-Rača

 11. 11.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

 12. 12.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018 a VZN č. 4/2019

 13. 13.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020

 14. 14.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť životného prostredia

 15. 15.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť sociálnych vecí

 16. 16.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť školstva

 17. 17.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť kultúry

 18. 18.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť športu

 19. 19.Rôzne

 20. 20.Záver