Bod č. 5

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.