Bod č. 3

Návrh na prevod nebytovej budovy so súpisným číslom 9841 na Tbiliskej ulici, Bratislava-Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Športový klub karate SEIWA – doplnenie informácií


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.