Komisia finančná a majetková - 6. zasadnutie 20.11.2017

 1. 1.Schválenie programu.

 2. 2.Otvorenie Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2018.

 3. 3.Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2018 a obdobie 2019-2020.

 4. 4.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2017.

 5. 5.Návrh Pravidiel povoľovania platenia miestneho poplatku za rozvoj v splátkach.

 6. 6.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava-Rača č. 6/2012 o miestnych daniach.

 7. 7.Návrh na prevod časti pozemku parc.č. 2240 v k.ú. Rača na ulici Knižková cesta, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 8. 8.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – súhlas so zriadením vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spočívajúceho v uložení inžinierskych sietí - elektrického vedenia na pozemku parc. č. 2136 v k.ú. Rača.

 9. 9.Návrh na prevod pozemkov parc.č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 10. 10.Návrh na prevod pozemkov parc.č. 674/46, 49, 50, 56, 145, 146, 208, 209, 210, 213, 240, 242 a 1025/12 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 11. 11.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17374/76 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 12. 12.Návrh na odpredaj nebytového priestoru – garáže na Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A, parc. č. 2875/42 doterajšiemu nájomcovi v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 13. 13.Návrh na zmenu právnej formy nájomcu v zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači (MUDr. Ľudmila Jarábková), ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 14. 14.Návrh na ukončenie prenájmu nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 – MUDr. Mádelová - imuno-alergologička pre deti a dorast.

 15. 15.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 16. 16.Návrh na prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 17. 17.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/932 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača.

 18. 18.Návrh na zmenu predmetu podnájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ulici č. 57 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 19. 19.Návrh na prevod pozemkov parc.č. 4741/2, 5, 6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 20. 20.Informácia o stave voľných nájomných bytov - Cyprichova 92, Na pasekách 22.

 21. 21.Návrh na predaj kolesového traktora Zetor 5211.

 22. 22.Rôzne.

 23. 23.Záver.