Komisia finančná a majetková - 4. zasadnutie 24.04.2023

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a NKD

 3. 3.Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku MČ Bratislava-Rača a nehnuteľného majetku zvereného do správy MČ Bratislava-Rača - pozemkov na záhradkárske účely

 4. 4.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kultúra

 5. 5.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - šport

 6. 6.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - školstvo

 7. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - sociálne veci

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - životné prostredie

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - vinohradníctvo

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kontajnerové stojiská

 11. 11.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2023

 12. 12.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 13. 13.Rôzne