Komisia finančná a majetková - 3. zasadnutie 13.03.2023

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu

  2. 2.Návrh VZN č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020 o nájme bytov

  3. 3.Návrh VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov

  4. 4.Návrh VZN č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

  5. 5.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, ako prípad hodný OZ

  6. 6.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2022

  7. 7.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

  8. 8.Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2023-2026

  9. 9.Rôzne