Komisia finančná a majetková - 24. zasadnutie 25.04.2022

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom a mnohodetným rodinám

 3. 3.Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k žiadosti Magistrátu HM SR Bratislavy k odkúpeniu športového areálu Pekná cesta

 4. 4.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - životné prostredie

 5. 5.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - vinohradníctvo

 6. 6.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - školstvo

 7. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kultúra

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - šport

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - sociálne veci

 10. 10.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2022

 11. 11.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 12. 12.Rôzne