Bod č. 2

Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.